if ($photosArr):

Regulamin

REGULAMIN MAGNUM APARTAMENTY

Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu apartamentów Magnum zamieszczonych na stronie www.apartamentymagnum.pl , portalach rezerwacyjnych oraz bezpośrednio w obiekcie. Zasady rezerwacji przez portale rezerwacyjne mogą się różnić w zależności od zasad ustalonych przez właścicieli tychże portali, na co Wynajmujący nie ma wpływu lub wpływ ograniczony.
Dokonanie rezerwacji oznacza zawarcie umowy najmu Apartamentu Magnum pomiędzy Wynajmującym a rezerwującym Gościem/Klientem, na warunkach określonych w regulaminie.

ZASADY REZERWACJI

1.Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości 30% wartości najmu w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania rezerwacji na poniższe konto bankowe:
42 1140 2004 0000 3802 7721 9298
W tytule zapłaty należy podać numer apartamentu, imię i nazwisko Klienta oraz okres rezerwacji
Decyduje data wpływu kwoty płatności na konto Wynajmującego.
2. Brak wpłaty w terminie powoduje anulowanie rezerwacji, o czym Wynajmujący nie musi informować Klienta.
3. Wpłata zaliczki jest jednoznaczna z zawarciem umowy najmu wybranego apartamentu oraz z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Po otrzymaniu wpłaty Wynajmujący w terminie 3 dni zobowiązuje się do wysłania na otrzymany adres mailowy pisemnego potwierdzenia rezerwacji. Najpóźniej na tydzień przed przyjazdem Sprzedający zobowiązuje się wysłać do Klienta na otrzymany adres mailowy Szczegółową Instrukcję Wynajmu.
5. Pozostałą część kwoty wynajmu Klient zobowiązany jest wpłacić na konto bankowe najpóźniej dzień przed planowanym przyjazdem lub uiścić gotówką w dniu przyjazdu przed przekazaniem kluczy/kodu dostępu.
6. Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
7. Brak przyjazdu Klienta lub brak kontaktu z jego strony w umówionym dniu przyjazdu skutkuje zwolnieniem apartamentu do ponownej rezerwacji w dniu następnym.
8. Przed odebraniem kluczy/kodu dostępu Klient zobowiązuje się do wpłaty gotówką kaucji w wysokości 400,00 zł za jeden apartament. Zwrot kaucji w formie gotówkowej następuje w dniu wyjazdu po zdaniu apartamentu osobie przekazującej klucz/kod.


ZASADY POBYTU

1.Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 14.00 a kończy się o godzinie 10.00.
2.W Apartamentach obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 7.00
3. Klient po przyjeździe zobowiązany jest pokazać osobie przekazującej klucz/kody dowód osobisty lub inny dokument tożsamości w celu weryfikacji oraz wypełnić kartę meldunkową.
4. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest do natychmiastowego telefonicznego powiadomienia osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy/kodu.
5. Liczba osób przebywających w Apartamencie musi być zgodna z ilością osób podanych podczas rezerwacji, W przypadku naruszenia tej zasady, Wynajmujący ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zwrotu kwoty należności z racji pozostającego okresu rezerwacji lub obciążyć Klienta dodatkową opłatą za koleją osobę przebywającą w Apartamencie.
6. W Apartamentach i na klatach schodowych budynku obowiązuje bezwględny zakaz palenia tytoniu oraz stosowania niedozwolonych używek a także używania materiałów pirotechnicznych i łatwopalnych wewnątrz Apartamentów jaki i balonach. Złamanie zakazu przez Klienta lub osoby trzecie przebywające w wynajmowanym Apartamencie będzie skutkowało nałożeniem kary w wysokości pobranej kaucji.
7. Każdy z Apartamentów wyposażony jest w urządzenia elektryczne takie jak : piekarnik z funkcją kuchenki mikrofalowej, płytę indukcyją, zmywarkę, czajnik, toster, ekspres do kawy oraz sejf. Klient zobowiązany jest do zapoznania się ze stosownymi zasadami użytkowania dostępnymi na miejscu.
8. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania osoby przekazującej klucze o powstałych uszkodzeniach w Apartamencie bądź w jego wyposażeniu.
9. Jeżeli okaże się , iż za powstałe uszkodzenia odpowiedzialny jest Klient lub osoby trzecie przebywające z Klientem w Apartamencie, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia szkód i wymiany wyposażenia na wolne od wad.
10. Klient zobowiązany jest do zachowania Apartamentu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Przestawienie mebli oraz sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu Apartamentu jest zabronione.
11. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste Klienta pozostawione lub skradzione z Apartamentu w przypadku włamania.
12. Za pobyt dziecka do lat 5 śpiącego z dorosłymi na obecnym łóżku bez dodatkowej pościeli Wynajmujący nie pobiera dodatkowych opłat. Klient ma obowiązek poinformować Wynajmującego o tym fakcie podczas dokonywania rezerwacji. Istnieje możliwość wstawienia do Apartamentu łóżeczka niemowlęcego dla dziecka (z lub bez pościeli) za dodatkową opłatą w wysokości 50.00 zł za dobę ( Płatne gotówką przed odbiorem kluczy/kodu)
13. Wynajmujący wyraża zgodę na przebywanie w Apartamencie małych zwierząt ( do 10 kg wagi) za wcześniejszą zgodą i uiszczeniem opłaty w wysokości 50.00 zł za dobę. W przypadku psów i kotów Klient zobowiązany jest zapewnić swojemu pupilowi legowisko.
14. Apartament służy do celów mieszkalnych i w związku z tym zabroniona jest organizacja w nim imprez towarzyskich, sesji fotograficznych, wieczorów kawalerskich oraz panieńskich.
15. Wynajmujący zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w Apartamencie bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 24 godzin od zgłoszenia usterki, chyba że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, obejmujące np. dostawę mediów, internetu bądź awarie sprzętów znajdujących w Apartamentach, nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za dokonaną rezerwację.
16. Wynajmujący nie odpowiada za prace remontowe i wykończeniowe w budynku i wokół niego oraz wszelkich emisji w szczególności hałasu z nieruchomości sąsiednich.
17. Za dodatkową opłatą Klient może z pralki( opłata jednorazowe użycie wraz środkami piorącymi wynosi 70,00 zł), skorzystać z dodatkowej wymiany ręczników, bielizny pościelowej lub sprzątania
18. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia do Apartamentu sprzętu sportowego w tym sprzętu narciarskiego. Do przechowywania sprzętu sportowego służy zlokalizowane po prawej stronie korytarza przed wejściem do Apartamentów pomieszczenie narciarni. Klucz do narciarni znajduje się w apartamencie. Za uszkodzenia powstałe w wyniku przechowywania sprzętu w apartamencie lub na korytarzu wspólnym odpowiedzialność ponosi Klient. Wynajmujący ma prawo do obciążenia Klienta za powstałe uszkodzenia.
19. Wyjazd Klienta przed końcem okresu najmu wynikający z przyczyn niezależnych od Wynajmującego nie jest podstawą do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystany okres najmu.
20. W dniu wyjazdu, jeśli Klient nie opuści apartamentu do godziny 10.00 Wynajmujący jest uprawniony do wejścia do Apartamentu pod nieobecność Klienta, spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich do pomieszczenia zarządcy i jednoczesnego obciążenia Klienta kosztem następnej doby.
21. Zasady Pobytu dotyczą zarówno Klientów dokonujących rezerwacji bezpośrednio przez stronę Wynajmującego apartamentymagnum.pl, telefonicznie lub mailowo oraz Klientów wynajmujących apartament przez portale rezerwacyjne w tym przez booking.com.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W przypadku ewentualnych sporów wynikających z działań nieokreślonych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, a miejscem rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Wynajmującego.
 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :
Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Jarosław Kuźma
ul. Jaroslawa Iwaszkiewicza 63/12 Szczecin 70786
Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl
Dane osobowe
Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.

 1. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 2. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.

  Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
  adres e-mail : aneta@kag.pl.
   
 3. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.
Zobowiązania Administratora
 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.
Zobowiązania Hotres.pl
 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
   
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
   
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
   
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
   
  1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
    
  2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
    
  3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
    
  4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
   
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
   
 3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;

 
design by : LEMONPIXEL.pl  /  Rezerwację online obsługuje : HOTRES.pl
Bezpieczny nocleg Covid free zone